Woord & Dienst maart 2012 / Het geweten

Het is goed dan wel slecht, het stuurt of het knaagt. En heb je er geen, dan lijd je aan een of andere stoornis, leert een van de artikelen in deze Woord & Dienst ons. Tegelijk onderscheidt het geweten ons van de dieren; alleen mensen puzzelen over wat wel en niet door de beugel kan. Puzzels die het leven soms blijvend kunnen tekenen: toen… had ik toen niet toch… hoe zou het gelopen zijn als…?

Hoe herkenbaar op voorhand misschien ook, we beginnen met een aantal casussen. Ze zijn de achtergrond waartegen verschillende auteurs hun licht werpen op diverse kanten van het geweten. Rode draad lijkt te zijn dat het geweten nooit zelfstandig kompas kan en mag zijn. Het dient steeds geijkt te worden. Geijkt aan de ander die je vragend of verwijtend aankijkt, aan de ander die je bij de hand neemt om samen groeiend deel te worden van het verhaal van God en mensen. Geijkt aan het Woord Gods, of aan de Geest Gods. Naar Luther mogen we daaraan toevoegen dat we op grond van Christus’ volbrachte werk met een bevrijd geweten kunnen leven, schrijft Peter Verbaan. Hij promoveerde onlangs op het geweten als theologisch begrip. Veel artikelen die te denken geven en die daarmee passen in de Veertigdagentijd. Of er alleen maar ‘zware kost’ geboden wordt? Ik geloof het niet.

Om een heel andere reden is dit nummer bijzonder. Het is het allerlaatste waaraan redactiesecretaresse Dicky van der Deijl van begin tot eind heeft meegewerkt. Ruim vijfentwintig jaar was ze de stille kracht achter de productie van W&D. Zo’n 500 edities moeten meermaals door haar handen gegaan zijn nu ze vanwege haar leeftijd mag uittreden. Achtereenvolgens een aantal eindredacteuren – en talloze auteurs – behoedde ze voor kromme zinnen, taal- en spelfouten.

Vormgevers wees ze tot vervelens toe op onvolkomenheden, gericht op de juiste puntjes op de i. In dienst van het blad, maar ten behoeve van u als lezer, die recht hebt op kwaliteit. Woord & Dienst is haar grote dank verschuldigd en wenst haar alle goeds toe voor de nieuwe fase die aanbreekt.

Andere nummers