Woord & Dienst januari 2014 / Leiderschap

De roep om een ‘sterke leider’ wordt nogal eens gehoord tegenwoordig. Zeker in bepaalde kringen. In de meeste gevallen is het dan snel duidelijk dat geroepen wordt om iemand die daadkrachtig – lees: rücksichtslos – doordrukt wat men zelf wil. Goed leiderschap behelst echter wat anders. In de politiek, in maatschappelijke organisaties, op de werkvloer, en zeker ook in de kerk. Hoe krijg je in een mondig gezelschap de neuzen dezelfde kant op, houd je zoveel mogelijk kikkers in de kruiwagen en dirigeer je de gemeenschap in één richting? In de kerk komt daar de vraag bij hoe missie en visie – en vervolgens doelstelling en strategie – zich verhouden tot wat van godswege tot ons komt. En een zaak van één persoon is dat zelden of nooit.

Ds. Peter Verhoeff schetst de problematiek van kerkenraden in de huidige tijd; onze ambivalentie ten opzichte van leiderschap en leidinggeven, de verzakelijking in de kerk, het gevaar van een ‘lage ambtsopvatting’. Maak er geen slappe hap van, concludeert hij. Prof. Gerben Heitink geeft een samenvatting van een onderzoekje dat hij deed naar spanningen die kunnen ontstaan in de verhouding tussen predikant en kerkenraad en die bij tijd en wijle ernstig uit de hand lopen. Wijzend op een zwak punt in het presbyteriaal-synodale stelsel breekt hij een lans voor grotere bevoegdheden voor classis, visitatoren en adviseurs. In een interview reflecteert kerkenraadsvoorzitter Rein Willems op het besturen van de kerk vanuit een heel ander perspectief; in zijn werkzame leven was hij onder meer topman van Shell.

Soms lichten onverwachte inhoudelijke verbanden op tussen de artikelen die we binnenkrijgen. Blikvanger Pauline Seebregts gaat in op de heilzame kracht van verhalen, dr. Jan Hendriks geeft aan dat ervaringsverhalen essentieel zijn voor de gemeenschap. In hetzelfde artikel geeft Hendriks als samenvatting van zijn recept voor kerk-zijn in de eenentwintigste eeuw het aloude: ín de wereld zijn, niet ván de wereld. En laat dat nu ook de kern blijken te zijn van de theologische insteek van dr. Teunard van der Linden, scheidend lid van de redactie van W&D.
Inderdaad wederom een afscheidsinterview. Maar tegelijkertijd mag ik melden dat dr. Aarnoud van der Deijl, predikant te Hoofddorp, is toegetreden tot de redactie.

We nemen ook afscheid van de Amsterdamse observaties van ds. Bas van der Graaf. De columnistenpen is doorgegeven aan een echtpaar dat vanuit den vreemde zal reflecteren op kerk, geloof en wereld. Ds. Tjeerd de Boer is voor vier jaar uitgezonden naar Hong Kong als docent aan het Luthers Theologisch Seminarie aldaar. Zij vrouw Kathleen Ferrier kennen we als voormalig Tweede Kamerlid voor het CDA.

Ten slotte starten we een nieuwe rubriek: Outline. In de komende nummers zal steeds een samenvatting staan van het gedachtegoed en de betekenis van een belangwekkend theoloog. We starten met: Karl Barth.

Andere nummers